Povpraševanje

Splošni pogoji poslovanja

 • Webx.si

I. Splošno

1. člen

Spletne storitve, v nadaljevanju “storitve” ali “spletne storitve”, obsegajo izdelavo spletnih strani, gostovanje, grafično oblikovanje, oglaševanje in vse ostale storitve opisane na spletni strani webx.si

2. člen

Ponudnik storitev, v nadaljevanju “Ponudnik”, je:

 • Spletne Storitve Matic Kumar s.p.,
 • Pločanska ulica 3,
 • 1000 Ljubljana,
 • Davčna številka: 43200761.

3. člen

Naročnik spletnih storitev, v nadaljevanju “Naročnik”, je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je s Ponudnikom preko njegove spletne strani webx.si ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev.

4. člen

Ponudba je ponudba, ki jo Naročnik pred začetkom izvajanja storitve po elektronski pošti ali v kakšni drugačni primerni obliki posreduje Naročniku. Naročnik ponudbo potrdi v obliki odgovora po elektronski pošti, ali na kakšen drug ustrezen način.

II. Pravice naročnika

5. člen

Naročnik ob plačilu ali podaljšanju zakupa storitev pridobi pravico do storitve v obsegu, ki je določen v ponudbi oziroma pogodbi.

6. člen

Naročnik ob plačilu ali podaljšanju zakupa storitev pridobi pravico do uporabe storitev, ki so določene v ponudbi oziroma pogodbi.

7. člen

Naročnik ob plačilu ali podaljšanju zakupa storitev pridobi pravico do  brezplačne pomoči preko elektronske pošte ali telefona, v obsegu, ki je določen v ponudbi oziroma pogodbi.

8. člen

V primeru izpolnjenih Pogojev ima Naročnik ob plačilu zakupa storitev pravico storitve prenesti v upravljanje tretji fizični ali pravni osebi.

III. Obveznosti in pravice naročnika

9. člen

Za vse vsebine na spletnih straneh in strojni opremi Ponudnika je odgovoren Naročnik. S spletno stranjo mora ravnati po vseh zakonih Republike Slovenije in Nemčije.

10. člen

Naročnik na svojo spletno stran, ki gostuje na strežnikih Ponudnika nima pravice nalagati povezav, ali vsebin,

 • ki so protizakonite, obrekljive, nasilne, pornografske, rasistične, škodoželjne, ali sporne na kakršenkoli drug način,
 • ki vsebujejo viruse ali ostale škodoželjne računalniške programe, IRC robote, itd,
 • ki so namenjene kriminalnim dejanjem in vzpodbujanju le-teh,
 • ki so namenjene spornemu načinu služenja denarja (piramidne sheme, itd),
 • za katere Naročnik nima avtorskih in lastniških pravic in s tem povezanega dovoljenja za uporabo.

11. člen

Sorazmerno z 10. členom Naročnik spornih vsebin nima pravice pošiljati po elektronski pošti, ki je vezana na strežnike in drugo strojno opremo Ponudnika.

12. člen

Z elektronsko pošto, ki je vezana na strežnik Ponudnika, Naročnik nima pravice pošiljati masovnih in neželjenih (spam) sporočil.

13. člen

V skladu z obveznostimi in pravicami Naročnika ima Ponudnik pravico spletne storitve pri kršitvah, ki se mu zdijo težje, nemudoma ukiniti, naj bo to prenehanje oglaševanja, ukinitev spletne strani, itd. Pri kršitvah, katere kot težje smatra Ponudnik, pa se Naročniku pošlje pisno opozorilo, po katerem ima Naročnik 3 delovne dni časa, da sporno vsebino iz svojih strani odstraniti.

IV. Dolžnosti ponudnika

14. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo storitve opravil v najkrajšem možnem času in s svojimi nasveti Naročniku pomagal po najboljših močeh.

15. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo Naročnika po svojih najboljših močeh obveščal o stvareh, ki se tičejo zakupljene storitve.

16. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke Naročnika obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki Zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani webx.si in je dostopna na tej povezavi.

V. Pravice ponudnika

17. člen

Med procesom izvajanja ali po koncu opravljanja storitve ima Ponudnik pravico zavrniti Naročnikove zahteve, ki niso v obsegu ponudbe in dogovora.

18. člen

Ponudnik ima pred začetkom izvajanja storitve pravico določiti višino avansa, ki krije predvidene finančne stroške, ki bodo Ponudniku nastali za opravljanje storitve. Zneska avansa Ponudnik nima pravice naknadno spreminjati, razen v primeru, če tako Ponudnik, kot Naročnik po začetku izvajanja storitve pristaneta na naknadno dodane zahteve Naročnika, ki niso v obsegu ponudbe in dogovora v pogodbi.

V. Izključitev odgovornosti ponudnika

19. člen

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je delovanje strežnika in z njim povezanih stvari kot so dostava e-poštnih sporočil in delovanje spletne strani odvisna tudi od okoliščin, na katere Ponudnik nima vpliva. Zato Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane ob morebitni nedostavi elektronskega sporočila, ali drugih stvari povezanih s strežnikom.

20. člen

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da se na strežnikih po naključnih intervalih izvajajo vzdrževalna dela. Med vzdrževalnimi deli obstaja verjetnost, da spletne strani, ki gostujejo na teh strežnikih ne bodo dosegljive. Naročnik nima vpliva na intervale vzdrževalnih del in je izključen odgovarjati za morebitno škodo, ki bi v teh primerih nastala Naročniku ali tretjim osebam. V vsakem primeru pa se Naročnik trudi, da o morebitni začasni prekinitvi storitev o tem predhodno obvesti Naročnika in če se le da, vzdrževalna dela opravlja ob nočnih urah.

21. člen

Ponudnik storitev ne preverja elektronske pošte in ostalih datotek, ki se prenašajo preko elektronske pošte na strežniku in za njih ne odgovarja. Izključena je odgovornost Ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala Naročniku ali tretjim osebam preko stvari, ki se pošiljajo po elektronski pošti Naročnika in na katere Ponudnik nima vpliva.

22. člen

Naročnik se zaveda dejstva, da na spletu ni 100% varnosti in noben podatek ne more biti 100% varen. Izključena je odgovornost Ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala Naročniku, ali tretjim osebam, ker je prišlo do spletnega vdora, zlorabe podatkov, ali česarkoli drugega.

23. člen

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da ob morebitno neuspešnem podaljšanju registracije domene, le-ta lahko zapade in preide v lastništvo tretje osebe, na kar Ponudnik nima nikakršnega vpiva. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi ob tem nastala.

VI. Plačila za storitve

24. člen

V primeru izstavitve predračuna za namen spletnih storitev, mora biti pred pričetkom izvajanja storitev poravnan celoten delež vnaprej dogovorjenega avansa, ki služi za morebitne zakupe licenc za programe, slikovni material in vse ostale predvidene stroške, za katere Ponudnik predvideva, da bodo nastali med samim procesom opravljanja storitve.

25. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da spletne strani, ki jih izdeluje v okviru spletnih storitev delno onemogoči do prejema celotnega plačila. Po prejemu celotnega plačila se Ponudnik zavezuje, da bo v roku 2 delovnih dni vse načrtno onemogočene funkcije spletne strani spravil v funkcionalno obliko.

26. člen

Naročnik Ponudnikovih storitev le-te zakupi za določeno obdobje. V času okrog izteka tega obdobja Ponudnik Naročnika obvesti:

 • Približno 15 dni pred iztekom zakupa
 • Približno 2 dni pred iztekom zakupa
 • Približno 7 dni po izteku zakupa

V primeru, da Naročnik storitve ne poravna v 7 dneh od roka plačila, ki je enak datumu izteka zakupa, Ponudnik storitev ukine, razen, če je dogovor med Ponudnikom in Naročnikom v pisni obliki drugačen.

Ponudnik se zavezuje, da bo spletne storitve, pri katerih je to mogoče (ne velja za npr. domene), po ukinitvi hranil na svoji strojni opremi in jih imel v lasti še nadaljnih 21 dni, v primeru, da jih bo Naročnik potreboval za nadaljno uporabo. Po preteku obdobja 21 dni, se storitve nepreklicno ukinejo in njihova nadaljna uporaba ni mogoča.

27. člen

V primeru želje Naročnika po ponovni aktivaciji spletnih storitev po ukinitvi zaradi neplačila Naročnika, mora Naročnik Ponudniku predhodno plačati morebitne stroške, ki pri ponovni aktivaciji storitve nastanejo.

VII. Prenos storitev k drugemu ponudniku

28. člen

Če so predmet poslovnega sodelovanja med Ponudnikom in Naročnikom storitve, ki vključujejo urejanje in vzdrževanje spletne strani, gostovanje in registracijo domene na oziroma s pomočjo Ponudnikove strojne opreme ali posredniških uporabniških računov in se naročnik odloči za prenos storitev v upravljanje tretji osebi, Ponudnik tak prenos omogoči samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Naročnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika,
 • strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjujeta tehnične zahteve za prenos,
 • Naročnik vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu z dogovorjeno ceno, po predhodno izdanem računu Ponudnika.

Po opravljenem prenosu storitev k tretji osebi, Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti za karkoli povezanega s storitvijo.

29. člen

Ponudnik je seznanjen z dejstvom, da določeni elementi določenih spletnih strani, ki jih kot storitev ponuja Ponudnik vsebujejo licenčne programe tretjih fizičnih in pravnih oseb, katerih licenca je vezana na Ponudnika in njegove stranke. Nekatere licence niso prenosljive in se ob prenosu storitev k tretji osebi lahko ukinejo, na kar Ponudnik nima nikakršnega vpliva. V tem primeru mora Naročnik za nemoteno delovanje spletne strani pridobiti svojo licenco, ali pa poiskati alternativno rešitev, ki te licence ne zahteva. Vsa navodila in nasvete za pridobitev svoje licence za morebitne nujne programe, ki omogočajo delovanje spletne strani, lahko Naročnik dobi od Ponudnika.

VIII. Odstop od poslovnega razmerja in pogodbe

30. člen

Naročnik in Ponudnik lahko kadarkoli, z razlogom ali brez, prekineta sodelovanje s pisnim obvestilom in 30-dnevnim odpovednim rokom, pri čemer veljajo določeni pogoji.

31. člen

V primeru prekinitve sodelovanja s strani Ponudnika, je Ponudnik naročniku dolžan vrniti sorazmerni delež plačanega zakupa do izteka zakupa.

32. člen

V primeru prekinitve sodelovanja s strani Naročnika, Ponudnik Naročniku ni dolžan vrniti sorazmernega deleža zakupa do izteka zakupa.

33. člen

V primeru odstopa od sodelovanja s strani Naročnika sredi opravljanja storitve (npr. zaradi spremembe ali prenehanja opravljanja dejavnosti), je Naročnik ponudniku dolžan poravnati celoten znesek po ponudbi oz. pogodbi.

IX. O splošnih pogojih

34. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko Splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev za Naročnika stopi v veljavo po izteku tekočega obdobja zakupa storitev. O spremembi pogojev mora Ponudnik Naročnika obvestiti pred podaljšanjem zakupa storitev ali ob nakupu dodatnih storitev.

Obvestila o spremembah pogojev poslovanja si lahko Naročnik ogleda na tej povezavi.

X. Ostalo

35. člen
Naročnik se strinja, da ga Ponudnik lahko občasno obvešča z informacijami, ki so neposredno povezane s storitvami, katere nudi Naročniku, naj bo to po telefonu, elektronski, ali katerikoli drugi primerni obliki.

36. člen

Ob morebitni potrebi po dodatni razlagi členov zapisanih v pogojih poslovanja, lahko Naročnik kadarkoli stopi v kontakt s Ponudnikom, Ponudnik pa mu je dolžan zagotoviti dodatno razlago po svojih najboljših močeh.

Popravki in spremembe:

 • 1.8.2019 – Objava
 • 22.1.2020 – Razni dodatki
Imate vprašanje? Pokličite nas še danes na 041 230 252
O podjetju
Spletne storitve Matic Kumar s.p.

Pločanska cesta 3

1230 Ljubljana-Šmartno
Kontakt
Informacije: info@webx.si

Podpora: podpora@webx.si

Telefon: 041 230 252

Vsak dan: 9:00 - 19:00
webx zel
© 2024 webx.si. Vse pravice pridržane!

Sporočilo poslano

Sporočilo poslano. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Kontaktni obrazec

Oddajte povpraševanje in prejmite brezplačno ponudbo.
Odgovor želim...